voor inwoners, met gemeenten

Een van de taken is …

Het RET beoordeelt de aanvragen voor verlenging steekproefsgewijs en bekijkt of deze daadwerkelijk noodzakelijk zijn.

Jeugdigen kunnen door de huisarts voor begeleiding, behandeling en/of diagnostiek worden verwezen naar Jeugdhulp en/of Jeugd GGZ. Hieraan wordt een hulpverleningsbudget gekoppeld.

Op het moment dat dit budget opgebruikt is, maar de vraag waarvoor is verwezen nog niet volledig is beantwoord/opgelost, vraagt een aanbieder om een verlengingsbudget.

 

 

Als toegewezen GGZ-ondersteuning niet langer toereikend wordt geacht, kan een verzoek worden gedaan tot aanpassing of verlenging van een toewijzing.

Steekproefsgewijze controle

Het Regionaal Expertise Team (RET) toetst steekproefsgewijs de onderbouwing van een verlengingsverzoek. Uit de inhoudelijke onderbouwing moet aantoonbaar blijken wat de noodzaak is van de verlenging van de dienstverlening. Als dat niet het geval is, wordt er geen verlenging verstrekt.